עריכת תב"ע

עריכת תשריט תכנית תכנונית, הטמעה במערכת מבא"ת של המצב המאושר והמוצע על רקע המדידה העדכנית