רישום מקרקעין

הקניית בעלות על תא שטח סטטוטורי (חלקה/חלקי חלקה) בהתאם לתכנית לצרכי רישום אשר בוקרה וקיבלה סטטוס "כשר לרישום" ע"י המרכז למיפוי ישראל.